ИНФОРМАЦИЯ 


ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
(съгл. чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за „БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ ЕООД, особено когато се отнася до личните им данни. Именно затова „БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ЕООД възприема като свое задължение полагането на надлежна грижа при обработването на лични данни и предприема всички необходими мерки за защитата им от неправомерни действия. БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на своите клиенти.

Като администратор на лични данни „БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ ЕООД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

С настоящия документ „БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ ЕООД Ви информира за всички аспекти на обработване на личните Ви данни и за правата, които имате във тази връзка.ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в сила от 25.05.2018г.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашата интернет страница www.bartlink.eu, във връзка с предлаганите от „БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ ЕООД продукти, включително чрез нашия уебсайт.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате уебсайта www.bartlink.eu или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път, на сайта или на хартия, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия!

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на уебсайта и/или достъп до него.

Ако не желаете да обработваме Вашите личните данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте!

Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, предоставим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност,моля да се свържете с нас на ел. поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите."> back.office@unimeat.eu или на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При обработването на лични Ви данни "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ЕООД спазва следните принципи:

-          законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-          ограничение на целите на обработване;

-          съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

-          точност и актуалност на данните;

-          ограничение на съхранението, с оглед постигане на целите;

-          цялостност и поверителност при обработване и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Кой обработва Вашите лични данни?

"БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 040495089, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново, обл. Пловдив, общ. Марица, ул. „Запад“ 25.

„БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ“ ЕООД, „БАРТЛИНК ХОЛДИНГ“ АД и „УНИТЕМП“ ЕООД събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност, като съвместни администратори на лични данни по смисъла на чл.4, т.7 и чл. 26 от Регламент 2016/679 (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Как да се свържете с нас?

Адрес за кореспонденция: с. Войводиново, обл. Пловдив, общ. Марица, ул. „Запад“ 25

тел. + 359 31013010; факс + 359 31013010

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите."> Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уебсайт: www.bartlink.eu

Категории Лични данни, които обработваме?

Във връзка с изпълнение на дейността си ние събираме, обработваме и съхраняваме следните категории лични данни:

1. Идентификационни данни: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен и/или настоящ адрес, данни от документ за самоличност.

2. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.

3. Финансова информация: банкова/картова сметка.

4. Видео изображения от охранителни камери.

5. Данни относно правата на лицето спрямо контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител.На какви правни основания събираме, обработваме и съхраняваме лични Ви данни?

Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни на следните основания:

-          изрично получено съгласие от Вас за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

-          изпълнение на задълженията ни по договор с Вас;

-          спазване на наше законово задължение;

-          за целите на легитимните ни интереси или налегитимните интереси на трета страна;

-          за да бъдат защитени Ваши жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице;

-          за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;

 
За какви цели обработваме Вашите Лични данни?

Ние събираме, обработваме и съхраняваме предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. При сключване и/или изпълнение на договорили подготовка за сключване на договор за:

1.1. Идентифициране на клиент при сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас, изпълнение на сключен договор. 

1.2. Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на проект на договор, управление на пред продажбени дейности.

1.3. Изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти.

1.4. Прекратяване на договор.

1.5. Администриране и отговор на клиентски /запитвания/рекламации, връщане на суми и продукти.

1.6. Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми, управление на събиранията на вземанията.

2. В изпълнение на свои законови задължения за: 

2.1. Изготвяне и изпращане на фактури за продукти, които сте закупили от нас.

2.2. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

2.3. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

2.4. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 година.

3. Предоставенис Вашето съгласие лични данни за: 

3.1. Сключване на договори за покупко-продажба и продажба/доставка на предлаганите продукти и стоки.

3.2. Извършване и обработване на заявки за закупуване на продукти, уведомяване за статуса, чрез имейл или телефон.

3.3. Осъществяване на връзка с клиентите при необходимост.

4. Предоставени от Вас лични данни за целите на легитимните ни интереси при изпълнение на задълженията ни към Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, Община Пловдив и други държавни и общински органи.Предаване на личните Ви данни за обработване

Ние може да предаваме част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на ОРЗД в т.ч. на:

1. Лица, които въз основата на договор обработват личните Ви данни от името на администратора.

2. Лица, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни.

3.Лица, които извършват консултантски услуги в различни сфери – адвокати, маркетингови агенции др.

4.Банки, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас.Предоставяне на личните Ви данни към трети държави

Предоставянето на лични данни в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, се извършва свободно при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни в трета държава се извършва само ако тя осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на своя територия.

Съвместните администратори предоставят личните Ви данни:

- след като сте били информирани за свързаните с предоставянето на лични данни възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита;

- след като изрично сте дали съгласие за предоставяне на данните Ви на трета държава;

- когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между физическото лице и Администратора, както и за действията, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на физическото лице;

- когато предоставянето е необходимо за сключването и изпълнението на задължения по договор, сключен в интерес на физическото лице между администратора и друг субект;

- когато предоставянето е необходимо или се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред;

- предоставянето е необходимо, за да се защитят животът и здравето на лицето, за което се отнасят данните;

- когато източник на данните е публичен регистър, достъпът до който се осъществява при условия и по ред, предвидени в закон.

Извън гореизброените случаи предоставянето на лични данни в трета държава се извършва след разрешение на Комисията за защита на личните данни, при условие че администраторът, предоставящ данните, и администраторът, който ги получава, представят достатъчно гаранции за защитата им.

В случай, че администраторите предоставят данни на трети държави, то това се извършва само според условията на ОРЗД.Възможно ли е допълнително разкриване на личните Ви данни?

Личните данни могат да бъдат разкрити при условие, че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на дружествата или свързаните с тях юридически лица.

Лични данни на физическите лица могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на физическите лица, легитимни интереси на дружествата или когато това е необходимо, за да се спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

Защитени ли са личните Ви данни?

Ние осигуряваме и поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.

Ние регулярно правим преоценка на предприетите мерки, с цел постигане на постоянна сигурност на личните Ви данни.За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването им:

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор с Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Някой данни може да се съхраняват и до изтичане на съответната погасителна давност, с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни

С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни ние Ви уведомяваме, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си да обработваме всички или част от Вашите лични данни, за конкретна или за всички цели на обработване.

Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, както и право да получите достъп до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от нас да коригираме личните данни, свързани с Вас.Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от нас без ненужно забавяне да изтрием част или всички свързани с Вас лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

-          личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

-          Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

-          Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

-          личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

-          личните Ви данни трябва да бъдат изтрити от нас с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка.

Ние не сме длъжни да изтрием Вашите лични данни, ако ги обработваме и съхраняване:

-          за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

-          за спазване на правно задължение, което изисква обработване на данните;

-          по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

-         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

-          за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.Право на ограничаване

Вие имате право да изискате да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, когато:

-          са установени неточности в личните Ви данни, които обработваме;

-          обработването е неправомерно;

-         не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на Ваши правни претенции;

-         сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси.Право на преносимост

Вие имате право по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат Вашите лични данни. Вие може да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.Право на получаване на информация

Вие имате право да поискате да Ви информираме относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

Ние може да откажем да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработването.Условия за упражняване на правата

Вие може да упражните своите правата с писмено заявление отправено до всеки и срещу всеки от съвместните администратори на горе посочените координати за контакт или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронните ни адреси. Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.

Ние ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.

Всяка комуникация и действие във връзка с упражняване на правата Ви по Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставят безплатно.

При нарушаване Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право да сезирате компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bgВръзка към други сайтове

Интернет страниците ни може да съдържат връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не носим отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове. Ако ние получим информация относно незаконни дейности или незаконна информация свързана с тези Интернет страници, ще предприемем незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.Изменения на Политиката за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена с цел информираност на субектите на данни. Възможно е тя да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това. При промяна в настоящата политика, на интернет страницата ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.